Để nâng cao chất lượng việc dạy và học ở các phòng thực hành máy tính, Phòng Kế hoạch vật tư lên kế hoạch thay đổi các bộ máy tính củ có cấu hình yếu và nâng cấp các phần mềm thông dụng hiện nay gồm các phòng như sau: B201B, B209B, B306.

Thời gian thực hiện: ngày 08/09/2016.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 24/09/2016.

Thông báo về việc thay đổi, nâng cấp các phòng thực hành máy tính