Qua kiểm tra  bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  năm 2017 , Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ các máy chiếu để sửa chữa như sau:

  • Phòng: H1, H5, B201A, C103, C202, C203, C205 bị hư không lên nguồn, bóng đèn mờ, màn hình vàng, sọc…

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 02/12/2017.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy các phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

Thông báo về việc máy chiếu hư