– Căn cứ vào kế hoạch lắp đặt Camera quan sát các phòng học lý thuyết, thực hành của Phòng Kế hoạch vật tư được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 06/06/2016.

– Căn cứ vào tình hình thực tế.

  Nay Phòng Kế hoạch – Vật tư lên kế hoạch trang bị và lắp đặt Camera tại các phòng học lý thuyết, thực hành như sau:

Stt Phòng Chức năng Mã khu Số lượng
1 B301A P. Lab anh văn B 1
2 B301B P. Lab anh văn B 1
3 B111 P. thực hành CNTT B 1
4 A202A P.thực hành hóa A 1
5 A202B P.thực hành Lý A 1
6 A019 P. Lý thuyết A 1
7 A021 P. Lý thuyết A 1
8 A023 P. Lý thuyết A 1
9 A024 P. Lý thuyết A 1
10 A025 P. Lý thuyết A 1
11 A102 P. Lý thuyết A 1
12 A103 P. Lý thuyết A 1
13 A104 P. Lý thuyết A 1
14 A112 P. Lý thuyết A 1
15 A113 P. Lý thuyết A 1
16 A114 P. Lý thuyết A 1
17 A205 P. Lý thuyết A 1
18 A206 P. Lý thuyết A 1
19 A207 P. Lý thuyết A 1
20 A208 P. Lý thuyết A 1
21 A209 P. Lý thuyết A 1
22 B013 P. Lý thuyết B 1
23 B015 P. Lý thuyết B 1
24 B017 P. Lý thuyết B 1
25 B019 P. Lý thuyết B 1
26 B204 P. Lý thuyết B 1
27 B205 P. Lý thuyết B 1
28 B206 P. Lý thuyết B 1
29 B207 P. Lý thuyết B 1
30 B302 P. Lý thuyết B 1
31 B303 P. Lý thuyết B 1
32 B401 P. Lý thuyết B 1
33 B402 P. Lý thuyết B 1
34 B403 P. Lý thuyết B 1
35 B404 P. Lý thuyết B 1
36 C102 P. Lý thuyết C 1
37 C103 P. Lý thuyết C 1
38 C106 P. Lý thuyết C 1
39 C107 P. Lý thuyết C 1
40 H1 P. Lý thuyết H 1
41 H2 P. Lý thuyết H 1
42 H3 P. Lý thuyết H 1
43 H4 P. Lý thuyết H 1
44 H5 P. Lý thuyết H 1
45 P.CTCT-HSSV A002 1
46 P.ĐÀO TẠO A004 1
47 P.TCKT A006 1
48 GHI DANH A022 1
49 Cổng bảo vệ Trước + Sau A 8
Tổng cộng : 56
Thông báo về việc lắp đặt Camera ở các phòng học lý thuyết, thực hành năm 2016