– Để đảm bảo thời gian sử dụng của máy chiếu hoạt động tốt, nay Phòng Kế hoạch – Vật tư lên phương án bảo trì vệ sinh  máy chiếu tất cả các phòng thuộc khu C, khu H, khu A, khu B.
– Thời gian bắt đầu: ngày 18/02/2016
– Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 25/02/2016.

Thông báo về việc bảo trì vệ sinh máy chiếu tháng 2/2016