Căn cứ vào công văn số: 1137/DDCN-BĐH3 ngày 23/12/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc bàn giao phần mặt bằng phần còn lại để triển khai thi công hạ tầng của công trình xây mới phòng học lý thuyết – thực hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ vào tờ trình số: 01/TTr-CNTĐ-HC ngày 08/01/2021 của Phòng Hành chính tổng hợp về xin ý kiến thanh lý mái tôn và khung sườn sắt tại khu vực nhà để xe cũ CBGVNV cổng khu C phụ vụ cho trả mặt bằng xây dựng tòa nhà 12 tầng;

Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các phòng- khoa – trung tâm về kế hoạch tháo gỡ nhà để xe cũ của CBGVNV cổng khu C như sau:

Thời gian thực hiện: từ ngày 16/01/2021

Thời gian dự kiến hoàn thành: hết ngày 17/01/2021.

Trân trọng kính chào!

Thông báo về tháo gỡ nhà để xe cũ của CBGVNV cổng khu C