Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức về công tác quản lý tài sản nhà trường năm 2016.

Căn cứ bảng tổng hợp tài sản, dụng cụ bị hỏng không còn sử dụng của phòng, khoa, trung tâm.

Căn cứ công văn số 4034/GDĐT-KHTC ngày 22/11/2016 của sở GDĐT đồng ý cho thanh lý tài sản.

Phòng Kế Hoạch – Vật Tư thông báo đến các đơn vị có tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư cần thanh lý như sau:

  • Các tài sản dụng cụ, vật tư tập trung về khu B cạnh phòng Hội thảo.
  • Những tài sản không di chuyển được vẫn để ở phòng, khoa, trung tâm và thông báo với phòng KHVT để thanh lý.
  • Thời gian: từ ngày 21/12/2016 đến 26/12/2016.

Đề nghị các đơn vị tập trung tài sản dụng cụ vật tư thanh lý đúng thời gian để phòng KHVT làm hồ sơ thanh lý theo qui định. Sau thời gian nêu trên các đơn vị chưa thực hiện thì những thiết bị đó được xem như chưa thanh lý và vẫn kiểm kê theo dõi trên sổ tài sản.

Trân trọng kính chào!

Đính kèm theo thông báo.

 

 

 

 

Thông báo về công tác quản lý tài sản năm 2016