– Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các phòng, khoa, trung tâm về việc máy chiếu phòng C205, bị vàng màn hình, có làn sọc  không sử dụng được, nay phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ máy chiếu đó về kiểm tra, tiến hành sửa chữa.

Thông báo sửa máy chiếu