Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc đang sửa chữa máy lạnh ở các phòng:

A304, A306, B201A, B209A, Phòng Hồi thảo(ML 2).

Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy của giáo viên và sinh viên.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 27-09-2017.

Thông báo sửa chữa máy lạnh Tháng 9/2017