Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ  máy chiếu một số phòng học để sửa chữa như sau:

  • Phòng: H1, B019, B206  máy chiếu bị hư bóng đèn mờ, màn hình vàng, sọc…

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 24/09/2019.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy  phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

Trân trọng

Thông báo sửa chữa máy chiếu tháng 9 đợt 2