Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ  máy chiếu để sửa chữa như sau:

  • Phòng: C107, C207   máy chiếu bị hư bóng đèn, màn hình vàng, sọc…

Thời gian tháo gỡ: ngày 11/06/2020.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 13/06/2020.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy  phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

Trân trọng

Thông báo sửa chữa máy chiếu