Qua kiểm tra  máy chiếu, Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ  máy chiếu để sửa chữa như sau:

  • Phòng: H3 máy chiếu bị hư bóng đèn mờ, màn hình vàng, sọc…

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 15/05/2018.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy các phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

Thông báo máy chiếu hư