Qua kiểm tra máy chiếu các phòng học, Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ 02 máy chiếu để sửa chữa như sau:

  • C203, C205 bị vàng  bóng, hư không lên đèn.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy các phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

Thông báo máy chiếu hư phòng C203, C205