Qua kiểm tra  bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 3 năm 2017 , Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ 07 máy chiếu để sửa chữa như sau:

  • Phòng: B401, B402, B304, H3, A019, A021, C204 bị hư không lên đèn, bóng đèn mờ.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 01/09/2017.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy các phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

 

Thông báo máy chiếu hư các phòng học