Căn cứ vào phiếu đề nghị của phòng Hành chính tổng hợp.

Căn cứ vào tình hình thực tế.

Nay phòng Quản lý thiết bị – Cơ sở vật chất thông báo về việc lắp đặt 05 máy nước nóng lạnh tại tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 khu D.

Thời gian lắp đặt từ: ngày 14/02/2023 đến ngày 18/02/2023.

Trân trọng thông báo!

Thông báo lắp đặt máy nước khu D