– Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản nhà trường.

– Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy năm học năm 2017-2018.

– Phòng KHVT thông báo đến các đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị, dụng cụ, vật tư học tập, cài đặt phần mềm theo file đính kèm như sau:

File đính kèm

Thông báo dự trù mua sắm tài sản, thiết bị, dụng cụ, vật tư học tập, cài đặt phần mềm giảng dạy năm 2018