Căn cứ vào tình hình sử dụng tại khu D.

Nay phòng Quản lý thiết bị – Cơ sở vật chất thông báo đến các đơn vị phòng – khoa – trung tâm về lịch di dời lắp đặt máy lạnh tại các phòng như sau: D00-01 (P.CTHS), D00-03 (P.KHTC), D00-04 (P.QLĐT), D00-05 (P.QLTB-CSVC), D01-03, D01-04 (P.HCTH), D02-03 (P.TCNS), D02-04, D02-06 (P.TTPC-ĐBCL), D04-01 (TT.Thư viện), D04-02 (TT.Thư viện).

Thời gian thực hiện: từ ngày 07/02/2023 đến ngày 16/02/2023.

Trân trọng thông báo!

Thông báo di dời lắp đặt máy lạnh khu D