Thông báo cập nhật phần mềm phòng thực hành vi tính

Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa Trung tâm về cập nhật phần mềm phòng thực hành vi tính để đáp ứng nhu cầu giảng của các Khoa hiện nay theo danh danh sách như sau:

 

Xem chi tiết tại đây

Thông báo cập nhật phần mềm phòng thực hành vi tính