– Căn cứ phiếu đề nghị của Khoa Cơ khí về việc cài phần mềm phục vụ giảng dạy năm học 2015- 2016 nhận ngày 30 tháng 05 năm 2016 cụ thể như sau:

      – Cài phần mềm Visi 15 cho phòng B002A, B002B, B002C.
      – Nay Phòng Kê hoạch – Vật tư lên kế hoạch  cài phần mềm Visi 15 cho phòng B002A, B002B, B002C như sau:
      –  Thời gian bắt đầu: ngày 02/06/2016.

Thông báo cài phần mềm phục vụ giảng dạy khoa Cơ Khí