Căn cứ vào phiếu đề nghị số: 72/CNTĐ-KCN  ngày 10/08/2017 của Khoa Công nghệ thông tin về việc cài đặt phần mềm phòng thực hành vi tính để phục vụ cho giảng dạy năm học 2017 – 2018.

Phòng Kế hoạch vật tư lên kế hoạch cài đặt phần mềm theo phân bố chức năng phòng thực hành cho phù hợp với cấu hình máy của các phòng thực hành vi tính hiện nay.

Thời gian bắt đầu: ngày 11/08/2017

Thời gian dự kiến hoàn thành: 31/08/2017

Danh sách phần mềm và cài đặt các phòng theo đề nghị: danh sách

 

 

Thông báo cài đặt phần mềm phòng thực hành vi tính