• Căn cứ vào đề nghị cài đặt phần mềm phòng thực hành máy tính của Khoa Công nghệ thông tin số: 76/ĐN-CNTĐ-KCN ngày 18/08/2016.
 • Căn cứ vào tình hình phòng thực hành máy tính.
 • Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo để cài đặt phần mềm cụ thể như sau:
  Stt Phần mềm Ghi chú
  1. Ampps 3.5 Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
  2. Wamp Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
  3. Sublime Text 3 Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
  4. FileZilla Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
  5. PuTTY Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
  6. GitHub Desktop Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
  7. Packet Tracer 6.x trở lên B101A,B, B112,B113, B201A,B
  8. NodeJS B002A,B,C, B202A,B
  9. PGADMIN B002A,B,C, B202A,B
  10. PostgreSQL B002A,B,C, B202A,B, B203A,B
  11. Cập nhật Google Chrome phiên bản mới nhất Phòng B002A,B,C, B102A,B, B202A,B, B203A,B
 • Thời gian bắt đầu cài đặt: ngày 22/08/2016
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 10/09/2016
Thông báo cài đặt phần mềm phòng thực hành máy tính theo đề nghị Khoa Công nghệ thông tin