– Căn cứ  đề nghị của Khoa Cơ khí chế tạo máy  về việc cài đặt phần mềm Inventor.Pro.2016

để phục vụ học kỳ sắp đến.

–  Phòng Kế hoạch vật tư thông sẽ cài đặt phần mềm theo yêu cầu của Khoa như sau:

  • Phần mềm cài đặt: Inventor.Pro.2016
  • Thời gian cài đặt: 21/02 đến 22/102/2019
  • Phòng cài đặt: B209B.

Trân trọng!

Thông báo cài đặt phần mềm