–  Nhằm nâng cao chất lượng phòng thực hành máy tính, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo bảo trì các phòng thực hành máy tính như sau:
Danh sách phòng máy:  B002A, B002B, B002C, B101A, B101B, B102A, B102B, B103A, B103B, B112, B113, B201A, B201B, B202A, B202B, B203A, B209A, B209B, B304, B305, B306
– Thời gian thực hiện:  ngày 10/06/2017 đến 24/06/2017.

Thông báo bảo trì phòng thực hành vi tính tháng 6/2017.