Nhằm nâng cao chất lượng phòng thực hành máy tính, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo bảo trì, kiểm tra sửa chữa các phòng thực hành máy tính.
Danh sách phòng máy:  B002A, B002B, B002C,  B112, B113, B201A, B201B, B202A,B202B, B203A, B203B, B209A, B209B, B304, B305, B306
– Thời gian thực hiện:  ngày 24/03/2018 đến 31/03/2018.

Thông báo bảo trì phòng thực hành vi tính tháng 3/2018.