–  Nhằm nâng cao chất lượng phòng thực hành máy tính, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo bảo trì các phòng thực hành máy tính.
Danh sách phòng máy:  B002A, B002B, B002C,  B112, B113, B201A, B201B, B202A,B202B, B203A,
– Thời gian thực hiện:  ngày 20/10/2017 đến 28/10/2017.

Thông báo bảo trì phòng thực hành vi tính tháng 10/2017.