QUY TRÌNH SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

1 Đề nghị sửa chữa. (mẫu “phiếu đề nghị sửa chữa”).
2 Biên bản kiểm tra. (mẫu “Biên bản kiểm tra“).
3 Liên hệ đơn vị lập dự toán, hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
4 Quyết định chỉ định thầu đơn vị thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.
5 Ký hợp đồng công ty thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (lập báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán).
6 Quyết định phê duyệt tổng dự toán.
7 Quyết định phê duyệt dự toán.
8 Quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công.
9 Ký hợp đồng với đơn vị thi công công trình.
10 Quyết định phân công giám sát công trình.
Quy trình sửa chữa