1 Các Phòng, Khoa, Trung tâm làm Phiếu báo hỏng có chữ ký của người đề nghị, trưởng bộ phận.
2 Các Phòng, Khoa, Trung tâm làm phiếu đề nghị thanh lý có chữ ký của người đề nghị, trưởng bộ phận, phòng KHVT, Hiệu trưởng phê duyệt.
3 P.KHVT tổng hợp danh sách dụng cụ, vật tư, sản phẩm học tập của các Phòng, Khoa, Trung tâm.
4 P.KHVT trình danh sách dụng cụ, vật tư, sản phẩm học tập cần thanh lý cho Hiệu trưởng phê duyệt (phương án xử lý).
Quy trình lập kế hoạch đầu năm