– Căn cứ theo phiếu đề nghị của Phòng Hành Chính – Tổng Hợp ngày 23 tháng 11 năm 2017 về việc mé nhánh, cắt tỉa cây ngã đổ khu vực gần nhà dân, khu vực học sinh tập trung đông có thể ngã đổ rất nguy hiểm tính mạng cũng như tài sản của con người. Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư lên kế hoạch mé nhánh, cắt tỉa những cây có thể ngã đổ nói trên trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.
     –  Hình thức thực hiện: ký hợp đồng với Công ty cây xanh có đủ năng lực để thực hiện theo hợp đồng.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 27/12/2017.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 31/01/2018.

Mé nhánh, cắt tỉa cây trong khuôn viên Trường