– Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ đức.

– Căn cứ theo phiếu đề nghị của Phòng Hành Chính – Tổng Hợp ngày 12 tháng 05  và ngày 29 tháng 5 năm 2017 về việc mé nhánh, chặt, tỉa cành cây khô, cây bị nghiêng trong khuôn viên trường

–  Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư lên kế hoạch mé nhánh, cắt tỉa những cành cây khô, cây có thể ngã đổ nói trên trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:

     –  Hình thức thực hiện: ký hợp đồng với Công ty cây xanh  thực hiện theo hợp đồng.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 03/07/2017.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 24/07/2017.

Mé nhánh, cắt tỉa cây trong khuôn viên Trường