• Căn cứ vào phiếu đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp ngày 18/02/2022 về việc chặt tỉa các nhánh cây khô, cây ngã đổ trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư thông báo lịch mé nhánh, cắt tỉa những cây khô, cây ngã đổ  trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:
     –  Hình thức thực hiện: thuê mướn Công ty cây xanh bên ngoài thực hiện.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 26/02/2022.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 28/02/2022.

Trân trọng kính chào!

Mé nhánh, cắt tỉa cây ngã đổ trong khuôn viên Trường