• Căn cứ vào phiếu đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp ngày 15/03/2022 về việc chặt tỉa cây dương bị khô trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư thông báo lịch chặt tỉa cây dương khô trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:
     –  Hình thức thực hiện: thuê mướn Công ty cây xanh bên ngoài thực hiện.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 29/03/2022.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 30/03/2022.

Trân trọng kính chào!

Mé nhánh, cắt tỉa cây dương bị khô trong khuôn viên Trường