• Căn cứ vào phiếu đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp ngày 22/04/2022 về việc cắt tỉa mé nhánh cây khô, cây bị ngã đổ trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư thông báo lịch cắt tỉa mé nhánh cây trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:
     –  Hình thức thực hiện: thuê mướn Công ty cây xanh bên ngoài thực hiện.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 18/05/2022.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 12/06/2022.

Trân trọng kính chào!

Cắt tỉa mé nhánh cây khô, bị ngã đổ trong khuôn viên Trường